Shri S.S. Meenakshisundaram

Shri S.V. Ranganath

Shri K.R. Shenoy

Padma Shri Aloysius P.Fernandez

Shri Arvind G. Risbud

Smt. Sobha Nambisan

Dr. Latha Jagannathan

Shri S.S. Bhat

Smt. Vandita Sharma